Kulovitý na kmeni

 

Laurus nobilis bol op stam

Laurus nobilis

Sortiment

Stáhnout Excel

Kulovitý na kmeni - Květináč 20cm - 5L
Kulovitý na kmeni- Květináč 25cm - 10L
Kulovitý na kmeni- Květináč 30cm - 15L